Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

Tháng Mười 31, 2018 8:52 sáng

Hiệu trưởng từ năm 1967  đến năm 1968

HIệu trưởng tứ năm 1969 đến năm 1970IMG_3916HIệu trưởng tứ năm 190 đến năm 1977IMG_3915IMG_3921 copyIMG_8515 copy